KÅFFA

Kap. 4: Klubbdrift

Kap. 4: Klubbdrift

4.1. ÅRSHJUL | 4.2. KURS OG UTDANNING | 4.3. DUGNADER | 4.4. POLITIATTESTER | 4.5. KOMMUNIKASJON/WEB | 4.6. ØKONOMI | 4.7. FØRSTEHJELP | 4.8. FORSIKRINGER | 4.9. ANLEGG OG LOKALER | 4.10. REISE I REGI AV KLUBBEN | 4.11. RENT IDRETTSLAG | 4.12. SEKSUELL TRAKASSERING


4.1. ÅRSHJUL
KFUM-kameratene Oslo ønsker å legge til rette for aktiviteter og arrangement utenom den ordinære lagdriften. Følgende har vært mer eller mindre faste poster i klubbens årshjul de senere årene:

Januar Juletrefest for familien
Februar Fotballskole i vinterferien
April Kick-off for trenere/ledere
Mai/juni 3v3-cup på KFUM Arena (5-11 år)
Juni/juli Lunde-leir 1 og 2 (første uke i skoleferien)
Juli/august Norway Cup 
August Fotballskole uken før skolestart
Oktober Fotballskole i høstferien
Oktober Sesongavslutning trenere/ledere
November Stopp Volden-turnering

 

4.2. KURS OG UTDANNING
KFUM-kameratene har en klar ambisjon om å utvikle egne trenere og ledere. Vi har derfor flere utdanningsløp

KLUBBENS TRENEROPPLÆRING:
•    Barnefotballkveld – gjelder spesielt for de foreldre som skal være med som trenere og ledere - men gjerne flest mulig av foreldrene i ny årgang. Nye trenere i barnefotballen skal ha barnefotballkveldkurset som arrangeres hver høst i regi av KFUM selv.
•    Grasrottreneren del 1-2: Vi ønsker at alle våre faste trenere i alder 6-9 år skal minst ha delkurs 1, men gjerne også delkurs 2, som begge handler om treningsledelse i barnefotballen.
•    Grasrottreneren del 3-4: Vi ønsker at alle våre faste trenere i alder 10-12 år samt ungdomsfotballen skal ha delkurs 3 og 4.
•    Ungdomsfotballkvelden: Nytt kurstilbud som kom i 2015 som klubben ønsker å etablere i løpet av 2016. Klubben dekker kursavgiftene dersom trenerne forplikter seg til å være med som fast trener for neste sesong. En kveld alle trenere og ledere i ungdomsfotballen skal ha. Arrangeres på høsten hvert år for årgangene som går fra barne- til ungdomsfotball.  
•    UEFA B-lisens er noe vi ønsker våre hovedtrenere i ungdomsfotballen skal ha,og spesielt for  hovedtrener for 16-19 års lagene.  Dette er et kurs med opptaksprøve og krever noe trenererfaring for å kunne bli godkjent kursdeltaker. Kostnadsdekning avtales med klubbens ledelse.
•    KÅFFA-treneren: Et klubbkurs om hvordan vi ønsker trenerne våre skal fremstå og som handler om god kampledelse og god treningsledelse.  Arrangeres hvert år i januar-februar og er obligatorisk for nye trenere i klubben.
•    Strategisamlinger på høsten
Klubben legger hver høst opp til en felles strategisamling for barnefotballen for gutter og en egen for jentelagene.  Vi har egne retningslinjer for barnefotballen som et vedlegg til klubbens sportslige plan. Vi har også retningslinjer for Ungdomsfotballen i tillegg til sportslig plan. 
•    Ungt trenerforum: Det er etablert et eget trenerforum for unge trenere i klubben som er et utviklingsmiljø for unge trenere i klubben. 
Her er målsettingen for dette forumet:
”Ungt trenerforum ønsker å skolere og oppmuntre Kåffas unge trenere i deres trenergjerning.  Gjennom foredrag, diskusjoner, kurs, temaer og gjensidig deling av erfaring og kunnskap vil vi prøve å styrke og utvikle den enkelte i trenerrollen sin. Trenerne kan selv ta initiativ til å melde behov og ønsker om tema/saker til forumet, mens klubbens sportslige ledelse er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering.”
•    ​Ungt dommerforum: Det er etablert ungt dommerforum for unge dommere i klubben.
Her er målsettingen for dette forumet:
"Ungt dommerforum ønsker å skolere og oppmuntre Kåffas unge dommere i deres dommergjerning. Gjennom samlinger, diskusjoner, kurs, temaer og gjensidig deling av erfaring og kunnskap vil vi prøve å styrke og utvikle den enkelte i rollen som dommer. Dommerne kan selv ta initiativ til å melde behov og ønsker om tema/saker til forumet, mens klubbens sportslige ledelse er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering."

 

KLUBBENS LEDEROPPLÆRING:
•    Hjelpelederkurs Lunde-leir:  Dette er et kurs for de som ikke lenger kan være deltakere på Lundeleirene – dvs. 15 år og oppover.  Normalt er det plass til maks. 16 hjelpeledere pr. leir.   Deltakerne er med på et fellesmøte med alle lederne, så har de en egen kurskveld i mai/juni med forberedelser til å være leder. Underveis på leieren blir de fulgt opp av leirsjefen – evt. en annen leder – og i august/september er det evalueringskveld.  Deltakerne får utdelt kursbevis.
•    LEDERKURS FLK 1- FLK 2 – er kurs i regi av NFF for lagledere, klubbledere og styremedlemmer.  Ett av kriteriene for kvalitetsklubb er at flertallet i styret har gjennomført FLK 1.

4.3. DUGNADER
KFUM-kameratenes dugnader er i hovedsak knyttet opp mot turneringer og arrangementer lagene er involvert i. Dette dreier seg om:
•    Juletrefest i starten av januar. 
Ansvarlig årganger: Det året man fyller 10 år.
•    A-lagskamper
Ansvarlige årganger: Turnus der årgangene blir satt opp på en kamp hver. 
•    3v3-turnering i mai/juni.
Ansvarlige årganger: Fra året man fyller 7 til året man fyller 11.
•    Norway Cup, kiosk og parkering.
Ansvarlige årganger: Alle årgangene som deltar.
•    Fotballens dag
Ansvarlige årganger: Alle årganger i barne- og ungdomsfotballen.
•    Stopp Volden-turneringene
Ansvarlige årganger: De årgangene som deltar. 

Lagene kan i tillegg ha interne dugnader hvor inntekten går til lagkassen, dette er ofte i forbindelse med deltagelse på turneringer eller treningsleire. 

Enjoyguiden
Alle spillere i barne- og ungdomsfotballen plikter å kjøpe to enjoyguider der inntektene går direkte til klubben. Denne ordningen begynner det året barna fyller 7 år. Guidene blir utdelt i oktober/november.

4.4. POLITIATTESTER
Idrettsstyret har vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år).

Søknadsprosedyre:
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest.
Trener/leder må få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger behov for en politiattest. En slik bekreftelse kan utstedes av Roar Strand, rs@kfum-kam.no , som er ansvarlig for politiattester.

Når man har mottatt dette kan man fullføre søknaden via denne linken: Trykk her

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. 

4.5. KOMMUNIKASJON/WEB
Klubben gikk over til en ny webplattform i 2015. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig lag i klubben tar i bruk denne løsningen også på lagsnivå. For å få skolering og tilgang her, ta kontakt med administrasjonen.

Klubbens Facebook-side facebook.com/kfumfotball er et nyttig sted å følge for å holde seg oppdatert på hva som skjer i klubben. En god del lag har også etablert egne åpne eller lukkede Facebook-sider.

Klubben har i mange år lagt ned en del ressurser i å utvikle en omfattende årsrapport, med egne rapporter for det enkelte lag. Gjennom dette bygges et klubbfellesskap der andre i klubben får lese om det enkelte lags aktivitet, både som en oppdatering, et minne og som inspirasjon for det videre arbeidet.

4.6. ØKONOMI
KFUM-kameratene er en medlemsorganisasjon hvor alle medlemmenes betaling av medlemskontingent og betaling for aktivitetene de deltar på er hovedinntektskilden. Den enkeltes bidrag er derfor svært viktig for oss og en forutsetning for at klubben kan drive sin aktivitet.  
Klubben er opptatt av å ha en sunn økonomisk drift slik at vi kan skape mest mulig aktivitet for flest mulig i alle aldre. Klubben har sammen med Oslo KFUM finansiert de anlegg vi sitter på i dag og nøktern økonomi styring over mange år gjør at vi har ressurser som gir oss mulighet til å investere i ytterligere utbedring av disse i framtiden. 
Alle lagene i klubben er selvfinansierende. Det vil si at spillerne betaler en lagavgift til sin egen årgang som skal dekke kostnadene ved aktiviteten de er med på. Lagene har egen kasserer og det leveres regnskap til klubben hvert år som gjennomgås av ekstern revisor.

Hvor mye koster det å spille i KFUM?
Alle klubbens spillere må betale:
a)    Medlemskontingent på kr. 1600,-
b)    Avgift til årgangens lagkasse fra det året de fyller 6 år. Det beløpet vil stige ettersom trenings- og aktivitetsnivået øker med alderen, men vil ligge ett sted mellom kr. 500,- og kr. 3000,-

4.7. FØRSTEHJELP
Alle årganger mottar en startpakke med førstehjelpsutstyr. Dette må årgangen selv sørge for å etterfylle. 
Alle trenere/ledere i klubben som ønsker førstehjelpskurs har tilbud om å få dette dekket av klubb. Spørsmål om dette kan rettes til Terje Andersen, ta@kfum-kam.no

4.8. FORSIKRINGER
Alle medlemmer og aktive spillere i klubben er forsikret vie Norges Fotball sin forsikringsordning. 
Se her for mer info: trykk her
Det er viktig å registrere alle skader hos idrettens skadetelefon på tlf 02033 når uhellet er ute. De vil gi råd om hvordan man forholder seg i forhold til behandling, forsikring osv. 

4.9. ANLEGG OG LOKALER
KFUM-kameratene disponerer følgende eiendommer på Ekebergsletta;
●    KFUM-hallen 
Hallen med tilhørende parkeringsplass eies og drives av Oslo KFUM. Klubbstua med plass til 150 og møterom med plass til 25-30 lånes ut gratis til lagene i KFUM-Kameratene. Tilgjengelighet og booking gjøres her. Eksterne leietagere kan kontakte driftsansvarlig i hallen for leie, se mer informasjon på kfumhallen.no.  
Lagene kan leie treningstid i hallen, booking gjøres ved henvendelse til Terje Andersen, ta@kfum-kam.no

I hallen for øvrig er det et møterom som kan bookes av trenere og ledere i klubben. For tilgjengelighet og booking: trykk her
Vi har et kapell som brukes til samlinger for lagene i forkant av jul og påske. 
I hallen er det også et treningsrom nede i kjelleren. Dette er for våre ledere og spillere(over 16 år).

●    KFUM Arena 7er og 11er
Eies og drives av KFUM-kameratene. Lagene betaler en avgift til klubben pr trening. Treningstid og treningskamper bookes ved henvendelse til Petter Høvik, ph@kfum-kam.no

Seriekamper på banene settes opp av Oslo fotballkrets

●    Ekeberg 1 kunstgress
Banen eies av Oslo Kommune og Oslo fotballkrets disponerer banen gjennom kamp sesongen. KFUM-Kameratene har finansiert bygging av undervarme på banen og disponerer banen hele vinter sesongen.

●    Rødstua
KFUM-kameratene leier Rødstua på Ekebergsletta av Oslo Kommune. Den er for tiden framleid til Frivillighetssentralen.

4.10. REISE I REGI AV KLUBBEN

Reiser med bil og buss
Biler: Lagleder (eller en annen ansvarlig reiseleder) skal minne alle sjåfører på at alle som er med i bilene skal ha på seg sikkerhetsbelte.
Ved lengre turer utenfor Oslo og Akershus skal Lagleder har mobilnummerliste på alle sjåfører.
Er man med på turneringer der det har vært lite søvn skal det legges en plan for pauser underveis som alle må følge.
Busser:  Lagleder sjekker at alle passasjerer bruker sikkerhetsbelte.

Ved alvorlig ulykke på veien:
 1.   Sikre skadestad
 2.   Ring ambulanse 113
 3.   Oversikt på situasjon
 4.   Prioriter skader, livstruende eller ikje
 5.   Alvorlig skade/død. Ring politi 112
6.   Ring lokal legevakt, få psykososialt team på plass.
7.   Unngå bruk av sosiale medium
8.   Ta utøvere  vekk frå skadestedet/forklar
9.   Varsle Daglig leder: Thor Erik Stenberg: 9387 9470
 Dersom ikke svar: Varsle Styreleder: Per Øyvind Olsen: 9547 5970
10.   Ved brann. Ring brannvesen 110
Ved alvorlige hendelser eller ulykker i KFUM-Hallen eller på våre baner ved hallen:

PROSEDYRE VED ALVORLIG SKADE VED BANE/KLUBBHUS
1. Kartlegg skade
2. Ring ambulanse 113
3. Om nødvendig  start livredding med hjerte kompresjon
 (30 støt og 2 innblåsinger).
 Hent HJERTESTARTER – som henger på veggen på Ballrommet i KFUM-hallen
4. Sikre frie luftveier
5. Om nødvendig stopp alvorleg blødning.
6. Ordne førstehjelpsutstyr/båre
7.  Sørg for personell som møter Ambulansen og viser vei for ambulanse,
Kontakt så: 
Daglig leder: Thor Erik Stenberg: 9387 9470
Dersom ikke svar: Styreleder: Per Øyvind Olsen: 9547 5970
Ved cuper/treningsleire i Norge eller i Utlandet:
1: Deltakerliste med navn og mobil på alle ledere og spillere skal sendes på mail til klubbens daglige leder: Thor Erik Stenberg:  tes@kfum-kam.no
2: Kopi av tider for reiserute for utreise og hjemreise skal legges ved.
3. Er turen bestilte gjennom et reisebyrå eller annen ekstern arrangør skal kontaktinfo for denne arrangøren legges ved.
4. Navn på Reiseleder med kontaktinfo skal klareres før avreise med Daglig leder av klubben.
5. Reiseleder skal skaffe seg nødvendig kontaktinfo for lege/sykehus/ambulanse/politi/brannvesen på stedet der man befinner seg og ha de aktuelle nødtelefonnummer tilgjengelige på sin mobil eller på annet egnet sted.
6. Ved alvorlige ulykker/hendelser: Følg prosedyre for det som er mest aktuelt for situasjonen:
 

Ved død eller alvorlige hendelser med våre ledere, trenere, medlemmer, foresatte:
Dersom det skjer dødsfall eller annen alvorlig hendelse for våre ledere, trenere, spillere eller foresatte så følger vi denne prosedyren:
1. Ta kontakt med: Daglig leder: Thor Erik Stenberg: 9387 9470
Dersom ikke svar:  Styreleder: Per Øyvind Olsen: 9547 5970

2. Hovedlagleder avgjør i samarbeid med Daglig Leder (evt. Styreleder) om hvilke tiltak som evt. iverksettes.
3. Vurderinger går bla. på hvilken kontakt vi skal ta med hjemmet/de pårørende.

Ved et dødsfall vil vi normalt samle alle spillerne/evt. de foresatte og informere om hva som har skjedd og hva vi vet om hendelsen.  Det er viktig at det blir et møte dere alle får samme informasjon og at det blir informert om hva som forventes /ikke forventes av den enkelte.
4. Klubbens ledelse vurderer tiltak videre mht. oppmerksomhet til hjemmet/de pårørende, deltakelse/krans/blomster i evt. begravelse.
5. Som klubb og som lag og enkeltmennesker skal vi vise at vi bryr oss og være våken for å kunne gi omsorg og støtte til de som er berørt.
SOSIALE MEDIER:
-    Ved ulykker og alvorlige hendelser skal det ikke legges ut informasjon eller bilder fra verken  ledere eller utøvere eller andre som er med laget.
-    Dersom dette skal gjøres skal det først klareres med Daglig leder Thor Erik Stenberg :   
9387 9470
    eller med Styreleder Per Øyvind Olsen 9547 5970

 

Retningslinjer for alkohol i KFUM-kameratene Oslo
Klubbens retningslinjer på dette området er basert på de retningslinjer for alkohol som er laget av Norges Idrettsforbund. 

Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol:

•    Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar.
•    Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være edru. 
•    Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol i samvær med barn og unge.
•    Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

Klubben og medlemmene i klubben skal ha tydelige holdninger til alkohol. Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol. 

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.
Det er ikke lov å dekke alkohol på regning på noe nivå i klubben.
Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.
 
Klubbens retningslinjer er i tråd med forhold til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret. 

4.11. RENT IDRETTSLAG
KFUM-kameratene ønsker å ta et utvidet samfunnsansvar. Dette er også bakgrunnen for at rus og doping er tema vi ønsker å ha en tydelig holdning til - og mot. I 2017 ble KFUM-kameratene del av Antidoping Norge og Norges idrettsforbunds Rent Idrettslag-konsept. For oss som klubb handler dette om å vise tydelig holdning gjennom konkret handling.

Gjennom Rent Idrettslag er det laget en antidopingpolicy for klubben og en handlingsplan om hvordan vi ønsker å følge det opp. Det er gjennomført et antidopingseminar i KFUM-hallen i samarbeid med andre lokale klubber og politiet på Manglerud og det er avholdt foredrag for ungdomsspillere i klubben. Som del av dette prosjektet er det også innført en holdningskontrakt som skal signeres av spillere over 16 år. Her er et av punktene at spillerne skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver som gir grunnleggende antidopingkunnskap. 

Mer om Rent Idrettslag

4.12. SEKSUELL TRAKASSERING
/kx/424/files/Retningslinje%20for%20seksuell%20trakassering%20og%20overgrep.pdf


 

KLUBBSTYRT  ||  KÅFFA-LEDERE  ||  KÅFFA-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

"En klubb for livet!"


KFUM-KAMERATENE OSLO
ADR Ekebergvn 109, 1178 Oslo | TLF 22291497 | EPOST tes@kfum-kam.no
www.kfum-kam.no | facebook.no/kfumfotball

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift