KÅFFA

Retningslinjer barnefotball KFUM

Retningslinjer barnefotball KFUM

INNLEDNING

Klubbens retningslinjer for barnefotballen ble lansert høsten 2013 og er et levende dokument som revideres hvert år. Dokumentet har vært diskutert på strategisamlinger i barnefotballen hver høst og er utarbeidet for å gi svar på noen av de praktiske utfordringene vi har i barnefotballen. Man kan se på dokumentet som ett vedlegg til sportslig plan. Sportslig plan finnes på klubbens hjemmeside under «ressurssider».

Grunnlaget for retningslinjene er vår egen sportsplan og NFF`s retningslinjer for barnefotball.

Det pågår store diskusjoner om barnefotball i media og idrettsmiljøene og mange, gjerne de som ikke driver barneidrett daglig, mener mye og sterkt om differensiering, treningsmengde, tilbud til de beste, osv. Vi håper vi med dette dokumentet kan gjøre det enklere for våre frivillige ledere å ta trygge avgjørelser i denne jungelen av sterke meninger.

Samtidig er det viktig for klubben å understreke at det overordnede målet med Barnefotballen i KFUM-Kameratene, som er beskrevet i sportsplanen, står fast.
 


«Målet med all barnefotball er å gi alle et godt, lystbetont og trygt tilbud. Leken skal stå i høysetet.

Fokuset ligger på det morsomste innen fotballspillet: Å score mål.

Opplevelsen av å mestre og lykkes er viktig å lokke fram og dette gjøres i spill med få spillere på hvert lag. Klubben ønsker å skape et miljø som preges av respekt, toleranse og likeverd.


Tilhørighet og godt miljø både blant spillere og foreldre er første bud for å skape et Kåffa-lag som kan vare i flere år og et lag som kan utvikle fotballspillere. En nøkkel er å få mange voksne ressurspersoner involvert».


 

 

 

 

Oslo, desember 2016
 

 

 

 

Thor-Erik Stenberg         Eivind Arnevåg                                 Christoffer Dahl                               Kristian Rem
Daglig leder                       Leder sport og program                               Ass. Daglig leder              Utviklingsleder sport

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

1.       TRENINGSHVERDAG 

a)      Hvordan gjør vi det på treningsfeltet?

b)      Differensiering/jevnbyrdighet som verktøy

c)       Ekstra treninger/tilbud til de ivrigste

 

2.       TRENERROLLEN

 

3.       KAMPTILBUD

a)      Seriespill

b)      Inndeling av lag til seriespill

c)       Påmelding av lag en årgang opp

d)      Cupteltakelse

e)      Treningskamper

f)       Spilletid

4.       HOSPITERING

 

5.       PRIVATE AKTØRER

 

 

 

 

1.TRENINGSHVERDAG
 

a) Hvordan gjør vi det på treningsfeltet

I treningshverdagen er det viktig at hele årgangen sees på som en felles gruppe med felles treningsopplegg og i størst mulig grad felles treninger. Det er viktig at det er fokus på å skape et godt treningsmiljø hvor spillerne trives, har det gøy, opplever mestring og utvikling.

Vi ønsker tidlig å starte med differensiering på treningsfeltet, men de første par årene skal dette ikke handle om hvordan gruppene deles inn på feltet, men at man sørger for at enkeltspilleren får riktige utfordringer i øvelser og spill.

Det vil alltid være forskjeller på barnas fysiske utvikling og dermed også endringer i ferdigheter og utvikling. 

Det året barna fyller 7 år kan man i deler av økt nivådele grupper.

Årgangene skal deles i jevne grupper(på gutteårgangene vil dette veldig ofte være 4 grupper), og så kan man nivådele innad på disse gruppene.

De første 2 årene har lagene 1 trening i uka. Det 3. året, når de fyller 7, kan man legge opp til en ekstra økt som man melder seg på, og betaler litt ekstra til lagkassa for.

Kåffa er opptatt av å ta vare på alle i årgangen og skape en helhetskultur for hver årgang og det er viktig at differensiering gjøres slik at tilhørighet til hele årgangen opprettholdes og at det ikke oppleves at man tar ut første, andre og tredjelag. Tilbudet som gis totalt både sportslig og sosialt skal være likt for hele gruppa.

Vi trener barn og det er veldig sannsynlig at spillere som i barnefotballen ikke er blant de mest øvede blir førstelagsspiller i 11er fotballen. Klubben tror at jevnbyrdighet på trening gjør at alle utvikler seg og at trivsel på trening øker for alle.

Når serielag er satt opp kan det være en ide at to av lagene trener sammen og at trenerne finner gode måter å differensiere innenfor disse lagene etter behov.  

 

b) Differensiering/jevnbyrdighet som verktøy

NFF legger i sine retningslinjer vekt på at trening/kamp skal foregå mest mulig med med-og motspillere som er på noenlunde samme nivå ferdighetsmessig. Begrepet som brukes om dette er jevnbyrdighet.

Tanken er at spillerne blir mest tilfredse gjennom mye involvering og ved å få muligheten til å være med i spillet mest mulig. Klubbens mål er at alle som er på trening skal få flest mulige ball berøringer i løpet av treningen.

Differensiering er ikke det samme som topping, det er ikke tillatt med topping av lag i barnefotballen i KFUM. Differensiering tror man har mest positiv effekt for de som regnes for minst øvet da de får flere ballberøringer og dermed større utvikling enn når de kun spiller med de som vurderes som «mest øvet»

Det skal ikke være differensiering på alle treninger på årgangen. Det skal være en god blanding av felles aktiviteter og differensiering på enkelt treninger.

 

c) Ekstra trening/tilbud til de ivrigste

Vi åpner for at årgangen kan legge inn en frivillig ekstratrening, som betales ekstra for, dersom lagledelsen ser at det vil gi best mulig differensiert tilbud. Noen er aktive også i andre aktiviteter, mens noen kun spiller fotball, og derfor kan det være en god løsning med en frivillig ekstratrening for noen. En forutsetning fra klubben er at ALLE skal få tilbudet om å være med! 

 

2.TRENERROLLEN


Alle lag har en hovedtrener og en gruppe med trenere og assistenttrenere.

Det er viktig at alle trenerne interesserer seg for og gir oppmerksomhet til alle barna og at den trener kompetansen som finnes i gruppa kommer alle spillerne til gode. Det skal med andre ord ikke være slik at de «beste» og mest erfarne trenerne kun er opptatt med gruppen som i øyeblikket er «mest øvet».

Hovedtreneren bør være like mye en trener for trenerne som for spillerne.  Han/hun bør gjerne rotere på gruppene, følge opp alle trenerne og gjerne skolere de ut i fra kompetanse og erfaring man sitter på.  Trenerutvikling internt på laget er den beste spillerutvikling da flere spillere vil få bedre innhold og oppfølging på treningene.

Det er viktig at trenerne er våkne for alle spillernes utvikling.  Hovedtrener har siste ord i vurdering av mestringsgrupper og lag, men alle trenerne blir involvert når inndeling av gruppene skal gjøres. 

Det er også viktig at det er noe rullering på trenerne til de ulike mestringsgruppene slik at alle opplever å bli sett av alle trenerne.  Stasjonstrening der trenerne er faste på de ulike øvelsene og spillerne roterer rundt er en god variant som bør benyttes. 

Av og til bør det også løses opp helt med å lage like lag på trening og for eksempel spille turnering som gjør at man bryter opp faste grupper og det skapes et helhetsmiljø også på treningene.  Man skal ikke differensiere med nivådelte grupper på alle treningene.


 

3.KAMPTILBUD

 

a) Seriespill

Nivåpåmelding startet Oslo Fotballkrets med i 2013-sesongen. De fleste hadde gode erfaringer med dette, men erfaringen er at det tolkes ulikt fra klubb til klubb hvilke kriterier som skal ligge til grunn for oppmeldingen.  Særlig de mindre klubbene har en tendens til å ”toppe” ett lag på nivå 1. For 2015 sesongen ble det endret fra å være tre til to nivåer før man i 2016 gikk tilbake til tre nivåer igjen. Det er opp til den enkelte årgang og vurdere hvilket nivå (1-3) man vil melde på lagene. Lagene skal være jevnt sammensatt ut i fra ferdigheter, se pkt. om laginndeling, selv om vi praktiserer differensiering på trening. Med utgangspunkt i resultatene for sesongen 2016 vil årgangen selv vurdere hvilket nivå man melder årgangen sin på i 2017.
Hovedtanken er da at alle lag på en årgang skal meldes opp i samme nivå, og eventuelle unntak skal avklares med sportslig ledelse i klubben.

 

b) Inndeling av lag til seriespill

Vi følger NFF`s retningslinjer om å skape mest mulig jevne lag til seriespill.

Hovedtrener og Hovedlagleder er ansvarlig sammen med trenere/assistent trenere for å sette opp dette.

Det første året får spillerne ønske seg 2-3 andre spillere som de ønsker å spille sammen med. Deretter justeres lagene hvert år ut i fra 4 kriterier:

·         Antall spillere i gruppa

·         Det skal være jevne lag

·         Det tas noe geografisk hensyn

·         Det skal være jevnt fordelte trener-/laglederressurser på lagene.

Det skal være like mange spillere på lagene (normalt 5 stk. på et 3-er lag, 8 stk. på 5-er lag og 10 stk. på 7-er lag)

Ved den årlige justeringen kan det være naturlig å beholde en stamme på 2-3 spillere som kjenner hverandre men lagene skal ikke preges av å være skolelag/klasselag. Det legges vekt på at alle spiller for Kåffa og for hele årgangen. Der er lurt lage helt nye lag ved deltagelse i cuper slik at flere blir kjent med hverandre i årgangen.

Det tas geografiske hensyn med å la de som bor i nærheten av hverandre kunne spille på samme lag, og dette gjelder spesielt de som bor et stykke unna Ekeberg

Vi justerer lagene også etter trenerkrefter/kompetanse som finnes i gruppa slik at vi prøver mest mulig å fordele de gode trenerkreftene på ulike lag.


c) Påmelding av lag en årgang opp

Påmelding av ett eller flere lag i seriespill for årsklassen over kan være hensiktsmessig.  Det gjelder spesielt for siste år med 5-er fotball og siste år med 7-er fotball, for at de skal bli kjent med ny spillform og for å gi best mulig spillerutvikling for flest mulig. 

Påmelding til disse kampene går til alle spillerne som er rustet (Fysisk, sosialt, sportslig) for å spille en årgang over.  Hele trenerteamet skal være med i vurderingen av hvilke spillere som er aktuelle for å spille ett år opp.   Det er viktig at dette tilbudet gis til mange i årgangen.

Det er viktig å forstå at barna utvikler seg forskjellig, ikke minst fysisk, og det at man ikke er med ett år betyr ikke at man ikke senere kan være med på et lignende tilbud eller at man ikke vil bli god i fotball!

Ny vurdering av hvem som kan/bør være med på dette tilbudet, skal skje midtveis i sesongen og foran en ny sesong. Det skal ikke være låste grupper/lag og det skal være en åpen dialog om hvem som kan være med under sesongen.

d) Deltakelse cup

Deltakelse på cuper er morsomt for spillerne og ett flott avbrekk i treningshverdagen men antallet cup deltagelser skal holdes på et moderat nivå. Det sosiale utbytte med å dra på cup er ofte større en det sportslige og å reise sammen på cup ett godt redskap i lagbygging og det å skape tilhørighet til hele årgangen. I barnefotballen drar vi ikke på cuper for å måle resultater i kampene.

Innbydelse til cuper skal alltid gå til alle i årgangen. Trenerne deler inn i like lag utfra de som melder seg på. I 2 cuper pr. semester for de som er 10 år og yngre kan det meldes på i cuper hvor det er nivåpåmelding (øvet-mindre øvet el). For 11-12 år kan man delta på 3 slike cuper i semesteret.

Plan for deltagelse i cuper skal sendes til årgangsansvarlige i staben for godkjenning ved semesterstart. Det er ikke tillatt å melde på lag i «private cuper». All deltagelse på cuper styres sentralt i årgangen av Hovedlagleder og Hovedtrener.

Det er viktig at man bestreber seg på å få med flest mulig i turneringene.

 

e) Treningskamper

Vi har erfaring med at vi har godt utbytte av å arrangere treningskamper mot jevnbyrdig motstandere gjerne på KFUM-Arena. Vi kan spille internturneringer på lagene eller invitere andre klubber til å komme med lag. Det er viktig at det lages en fin miks av treningskamper med og uten differensiering.

Klubben har fokus på hele årgangen og ser liten hensikt i å ha spesifikke treningskamper for serielagene. Med god blanding i cuper og treningskamper blir spillerne godt kjent og vil fungere godt på serielagene ved seriestart.

Lag også gjerne hele treningsdager eller treningshelger der man mikser på lagene og gjør andre sosiale ting sammen som kan løse opp gruppene og være med å bygge fellesskapet i hele årgangen.


f) Spilletid

Spilletid i 3er- og 5er- fotballen
I 3er- og 5er- fotballen praktiseres lik spilletid for alle, dog er det forståelse for at det ved skader, sykdom el kan bli litt ulikt i enkeltkamper.

Spilletid i 7er- fotballen
Når spillerne har blitt 11-12 år har mange spilt organisert fotball i 4-6 år allerede og det vil alltid være store forskjeller med tanke på fotballferdigheter hos de ulike spillerne i årgangen.  Det er et krav at alle skal få være med og alle skal få spille kamper, og for Kåffa er det viktig at hele årgangen mest mulig blir en gjeng.

Likevel er det naturlig at de som har kommet lengst, er ivrige til å trene, og er det NFF kaller ”godt øvet” får noe mer spilletid i enkelt kamper i 7-er fotballen enn de som defineres som «mindre øvet».  Det handler om å orke å løpe nok, det handler om holdninger og innsats og treningsfremmøte og det er naturlig med en myk overgang til 13-årsfotballen da det deles inn i 1,2,3 lag etter ferdigheter.

Selv om klubben åpner for ulik spilletid i enkelt kamper er det et krav at alle skal spille minst 20 min. i hver kamp. Det er ikke lov å la noen kun spille 5 minutter og være reserver på sidelinja.

 

 

 

4. HOSPITERINGSORDNING


Hospitering handler om at de aller beste spillerne kan trenge utfordringer for å trives og bli bedre, og derfor vil vi ha hospiteringstilbud til en aldersklasse over. Fokus er på ferdighetsutvikling og at spilleren skal få møte jevnbyrdig eller bedre motstand.

Dette gjøres systematisk fra 13 årslagene, og i enkelte tilfeller kan det være spillere som har så gode ferdigheter at de fast kan bli flyttet opp en årsklasse.  Mer normalt er det at noen spillere kan få tilbud om en ekstratrening i uka på aldersklassen over. Dette er mest aktuelt for spillere fra 10-12 år og oppover.  

Klubben skal alltid involveres når det gjennomføres hospitering og hovedtrener skal alltid ha god kontakt med hovedtreneren i årsklassen over og under for å få til et best mulig samarbeid til det beste for spillerne. Les mer om hospiteringskriterier i KFUMs sportslige plan.
 

5. ÅRGANGSTILHØRIGHET

Fra barna begynner året de fyller 5 ønsker vi at barna skal ha tilhørighet i sin årgang. Dvs at man spiller med de som er like gamle.

Unntak:
- Spesielle sosiale hensyn
- Sportslige hensyn(se hospiteringsordning)5. PRIVATE AKTØRER

Det blir flere og flere private aktører som tilbyr ulike tjenester for spillere i alle aldre. Det er positive og negative aspekter i dette, som vi som klubb må forholde oss til.

Vi har vurdert de ulike sidene og kommet frem til følgende anbefaling:

Vi mener aktiviteter i egen klubb, med årgang, akademi og egentrening er nok for å sikre god sportslig utvikling, men for enkelte kan private aktører periodevis være et nyttig supplement. Dette bør i så fall foregå som et tillegg i perioder det ikke er eller er lite aktivitet i årgangen og avtales med hovedtrener på årgangen og klubben.

Klubbaktiviteter prioriteres alltid foran, og deltagelse i turneringer eller kamper for andre klubber, akademier eller private aktører er ikke tillatt som KFUM spiller.

 

KLUBBSTYRT  ||  KÅFFA-LEDERE  ||  KÅFFA-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

"En klubb for livet!"


KFUM-KAMERATENE OSLO
ADR Ekebergvn 109, 1178 Oslo | TLF 22291497 | EPOST tes@kfum-kam.no
www.kfum-kam.no | facebook.no/kfumfotball

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift